Pravidlá súťaže

I. – Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom propagačnej súťaže „Naj pes“ „ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská 5, 85101 Bratislava IČO: 36 029 076, IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

 

II. - Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.

4. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 

III. – Pravidlá a trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 27.3.2009 do 28.5.2009. Súťažné fotografie je možné zasielať od 27.3.2009 do 17.4.2009. Už počas tohto obdobia je spustené hlasovanie. Fotografie zaslané po tomto termíne už do súťaže zaradené nebudú. Organizátor súťaže si však vyhradzuje právo uverejniť súťažné fotografie na stránke aj po termíne 17.4.2009. Po tomto termíne hlasovanie pokračuje a vyhlásenie víťazných fotografií sa uskutoční 28.5.2009.

Do súťaže bude zaradený každý, kto zašle do 17.4.2009 fotografie svojho psíka alebo fotografie, na ktorých sa nachádza účastník súťaže, jeho blízki alebo známi spolu s domácim miláčikom – psíkom. Súťažiaci sú oprávnení zasielať do súťaže len originálne fotografie, ktoré sami odfotografovali, zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí zaslali do súťaže fotografie z komerčných fotobánk alebo iných verejne prístupných zdrojov.

Súťažiť možno s jedným psíkom vo všetkých štyroch súťažných kategóriách, avšak ten istý psík nemôže byť viac ráz zaradený v rámci jednej kategórie. Súťažiaci nesmie do súťaže zasielať opakovane tú istú fotografiu
Organizátor súťaže zverejňuje fotografie na svojich web stránkach s časovým posunom, až po internom spracovaní .

Súťažiaci zašlú fotografie emailom na adresu: najpes@topky.sk a súčasne uvedú meno psíka, svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu trvalého pobytu a súťažnú kategóriu, do ktorej psíka prihlasujú. Organizátor súťaže má však právo preradiť fotografiu psíka do kategórie, ktorú uzná koncepčne pre danú fotografiu za vhodnú. Uvedené údaje slúžia na následné overenia totožnosti výhercu v prípade výhry. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

O výhercovi súťaže v každej kategórii rozhodne najväčší počet hlasov, ktoré budú danej fotografii čitateľmi pridelené. Ak sa napriek zákazu pravidlám vyskytne v súťaži rovnaká fotografia,, hlasy ku každej fotografii sa rátajú samostatne a nesčítavajú sa.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie zaslanej do súťaže na webových stránkach organizátora súťaže ako aj na stránkach samotnej spoločnosti.

 

IV. – Ceny:

Výherca súťaže z každej kategórie (Najkrajší pes, Najkrajšie šteňa, Najlepšie oblečený pes, Najkrajšia dvojica) získa vecné ceny pre svojho psíka v hodnote do 150 €.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky. S výhrami, ktoré si vyžrebovaný výherca neprevezme v lehote stanovenej vo vyhlásení výsledkov súťaže, naloží usporiadateľ podľa vlastného uváženia, pričom tieto môžu byť udelené ďalším výhercom v poradí .

 

V. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o. ako usporiadateľovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že o usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.

 

VI. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca ankety je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy vrátiť, resp. nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu usporiadateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodné štatút.

 

VII. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle usporiadateľa súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.

4.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.